Aa
造祭壇之法則
1以皂莢木作壇、其式維方、長五肘、廣五肘、高三肘、
2四隅作四角、與壇相連、俱包以銅、
3作盆以盛壇灰、及鏟盤肉鍤、火鼎諸器、悉以銅造、
4以銅作壇網、網之四隅、作銅環四、
5置網於壇之四周緣下、上及壇之半、
6以皂莢木作壇杠、包之以銅、
7貫杠於環、在壇兩旁以舁之、
8壇以板作、而虛其中、必循在山示爾之式、而製作之、○
9又立幕院、南面之帷長百肘、以撚綫細枲布為之、
10其柱二十、銅座二十、柱鈎與環、皆以銀作、
11北面之帷長百肘、其柱二十、銅座二十、柱鈎與環、皆以銀作、
12院之西面、帷廣五十肘、其柱十、其座十、
13院之東面、廣五十肘、
14門左之帷、長十五肘、其柱三、其座三、
15門右之帷十五肘、其柱三、其座三、
16院門之㡘、以藍紫絳三色之縷、與撚綫細枲布、繡工製之、長二十肘、其柱四、其座四、
17院四周之柱、其鈎與環、俱以銀作、其座則銅、
18院長百肘、廣五十肘、帷高五肘、以撚綫細枲布為之、其座乃銅、
19幕中所用之器與釘、及院之釘、悉以銅作、○
燃燈之例
20宜命以色列民、取橄欖擣清油、使燈常燃、
21會幕中、法匱前之㡘外、亞倫與其子、自夕達旦、理燈於耶和華前、此為以色列族歷世之永例、