Aa
少壯時宜念造化之主
1時當少壯、困苦之日未臨、所謂不悅之年未至、宜念造爾之主、
2即在日月星辰之光、未及晦冥、雨後之雲、未及復起、
3維時、守宅者必戰慄、有力者必傴僂、旋磨者稀而止、窺牖者昏而暗、
4臨街之門將閉、旋磨之聲漸微、禽鳥起鳴、歌女音低、
5登高則恐懼、行路則悚惶、杏樹放葩、蝗蟲體重、酸豆失其補力、人歸永居之所、弔者往來於衢、
6銀索斷、金盂毀、水瓶破於泉旁、轆轤折於井上、
7塵返於地、神歸於賦之之上帝、
8傳道者曰、虛空之虛空、萬事虛空、○
傳道者多方誨眾
9傳道者既智、則以知識誨民、尋思考察、廣序箴言、
10傳道者搜索嘉言、循正直而書實語、
11智者之言若刺、會師之言、其牢若釘、皆為一牧所賜、
12我子、且當受勸、多著終無底止、多學必致身憊、○
寅畏上帝謹守誡命為人當盡之分
13事之要義、尚其聽之、寅畏上帝、守其誡命、此乃人所當行、
14蓋人之所為、及諸隱微之事、或善或惡、上帝必鞫之、