Aa
尼布甲尼撒王自言得夢術士弗能解之
1 尼布甲尼撒王頒詔天下各民、各國、各族、曰、願爾曹大享平康、
2至上之天主、所施於我之異跡奇事、我樂以宣之、
3大哉其異跡、盛哉其奇事、或作其異跡何其大其奇事何其盛其國乃永遠之國、其權至於世世、○
4尼布甲尼撒安處我宮、康樂在己殿、
5忽得一夢、使我畏懼、我寢於床、因思見異像、使我惶恐、惶恐或作惶擾下同
6遂命召巴比倫諸哲士、咸詣我前、欲彼以夢兆告我、欲彼以夢兆告我或作使彼為我解夢
7於是博士、術士、迦勒底人、星士、咸集、我告以所夢、彼不能示我其兆、示我其兆或作為我解之
以夢述於但以理
8既而但以理至我前、彼循我所敬之神名、稱伯提沙撒、素為聖神明之神所感、我遂以夢告之曰、
9博士長伯提沙撒歟、我知爾素為聖神明之神所感、凡奧秘之事、爾無不明晰、今我得夢、爾解其兆、爾解其兆或作爾為我解之
10我寢於床、所見之異象如是、見樹植於地之當中、樹甚崇高、
11樹大大或作長而堅剛、高及於天、至地極可見、
12其葉榮茂、其果甚多、足飼眾生、野獸伏其蔭下、空中飛鳥棲其枝上、凡有血氣者、由之得食、
13我寢於床、所見之異象中、又見守護之聖者、聖者或作聖天使下同自天而降、
14大聲呼曰、伐其樹、斫其枝、摧其葉、散其果、使獸不再伏其蔭下、鳥不復棲其枝上、
15惟其根株仍留於地、以銅索鐵索、繫於田野之草中、為天降之露所濕、與野獸同食以草、
16使其心變、不似人心、予以獸心、如此歷七期、
17此由守者所定、由聖者所決、使天下人知至上者、主掌人間之國、隨意以國賜人、亦能以人間卑微者立為國主、
18此乃我尼布甲尼撒王所得之夢、爾伯提沙撒當解其兆、當解其兆或作當為我解之我國中諸哲士、不能示我其兆、不能示我其兆或作不能為我解之惟爾必能、蓋爾素為聖神明之神所感也、
19伯提沙撒但以理一聞我言、驚訝片時、中心惶恐、尼布甲尼撒王曰、伯提沙撒、勿為夢與夢兆惶恐、伯提沙撒曰、我主、願其夢應於王之仇、願其兆驗驗或作臨於王之敵、
但以理遂解其夢
20王所見之樹、大大或作長而堅剛、高及於天、至地極可見、
21其葉榮茂、其果甚多、足飼眾生、野獸伏其下、空中飛鳥棲其枝上、
22王歟、斯樹即王、王大大或作長而堅剛、盛大及天、權柄直至地極、
23王見守護之聖者自天而降云、伐其樹而毀之、惟其根株仍留於地、以銅索鐵索、繫於田野之草中、為天降之露所濕、與野獸同食以草、如此歷七期、
24我主我王、夢兆若是、必應於王身、為至上者所命定、
25人將逐王不與人偕居、不與人偕居或作離於人下同使王與野獸同居、食草若牛、為天降之露所濕、如此歷七期、使王知至上者、主掌人間之國、隨意以國賜人、
26王於夢中聞其命留樹之根株、其意指王、若王覺悟、知權自天操、則國仍復於王、
27故請王容我諫勸、王當行義以贖罪、矜恤貧乏以贖愆、庶幾恆久綏安、
28此諸事俱為尼布甲尼撒王所遇、
夢兆果驗於尼布甲尼撒王本身
29越十二月、一日尼布甲尼撒遊於巴比倫王宮、
30尼布甲尼撒王曰、此巴比倫大城、非我用大能建為王都、以顯我榮者乎、
31尼布甲尼撒王口中言未竟、自天有聲曰、尼布甲尼撒王、告爾有命、爾將失國、
32眾必逐爾不與人偕居、使與野獸同居、食草若牛、如此歷七期、使爾知至上者、主掌人間之國、隨意以國賜人、
33即時此言應於尼布甲尼撒王之身、被逐不與人偕居、食草若牛、為天降之露所濕、首髮長若鷹毛、指甲長若鳥爪、
34時日已滿、我尼布甲尼撒舉目仰天、靈性靈性或作靈慧下同復歸於我、遂祝謝至上者、讚揚頌美永生者、其權永世恆存、其國至於世世、
35世間萬民、視若虛無、天上萬軍、世上萬民、隨意而待、無能禦之、無能詰之曰、爾何為、
36是時靈性復歸於我、國榮、尊貴、光耀、亦悉復歸於我、我之議士、大臣、再來朝我、復得我國、威勢益增、
37故我尼布甲尼撒讚美稱謝頌揚天上之大主宰、其所為者最誠實、其道至公義、惟行動驕傲者、天主使之卑微、