Aa
勸門徒心勿動搖
1論及我主耶穌基督之降臨、及我儕會集而就彼、
2我儕求兄弟、或有神、或有言、或有冒我名之書信、言基督降臨之日伊邇、勿輒動心、亦勿驚亂、
言主未臨先有背道之事
3人用何法、皆勿為其所惑、蓋其日未至、必先有叛教之事、且彼罪惡之人、即沈淪之子必將顯出、
4彼惡者敵天主、妄自尊崇、超軼凡稱為主、凡受人崇拜者、甚至坐於天主殿、髣髴天主、且自言為天主、
5我儕尚在爾中時、曾以此告爾、爾不憶乎、
6爾亦知今所阻之者為何、阻之以待其時至方顯、
7蓋不法之隱慝、今已發動、但阻之者仍阻之、待阻之者既除於中、
不法者必顯露
8然後彼不法者顯出、主將以其口中之氣滅之、以其降臨之輝耀廢之、
9彼惡者至、藉撒但之力、行一切虛偽之大能異跡奇事、
10及種種惑眾之邪惡、在將沈淪者之中、蓋彼眾不悅真理、且不受之而得救、
迷惑多人使之沈淪
11故天主使其大謬、信從虛偽、
12使凡不信真理反悅不義者、悉被定罪、○
13主所愛之兄弟、我儕當為爾恆謝天主、因天主自始選爾、得聖神以成聖、及信真道而得救、
14為此天主亦以我所傳之福音召爾、欲爾得我主耶穌基督之榮、
因此勸人當堅心守道
15是以兄弟當堅立、固守所學之道、或由我儕言、或由我儕書所學者、
16願我主耶穌基督及我父天主、即愛我儕施恩永賜我以慰藉、及賜我以美望者、
17安慰爾心、堅爾一切善言善行、