Aa
勸門徒心勿動搖
1兄弟乎、論及我主耶穌基督之臨、我儕會集其前、
2我求爾、勿輒動心驚怖、或以靈、或以言、或似由我之書、以為主之日已至、
言主未臨先有背道之事
3概勿為人所誘、其先必有乖離之事、及罪惡之人、即淪亡之子顯著也、
4此乃背逆自尊者、以抗乎凡稱為上帝、及受崇拜者、甚至坐於上帝殿、自命為上帝、
5我偕爾時、曾以此告爾、爾不憶乎、
不法者必顯露
6爾知今有阻之者、致彼屆期而顯、
7蓋不法之隱慝已萌、惟今有阻之者、迨其見除時、
8不法者將顯、主耶穌以其口之氣誅之、以其臨之顯滅之、
迷惑多人使之沉淪
9彼之來、乃依撒但之工作、以諸能諸兆諸偽蹟、
10又以非義之諸詭譎、加於淪亡者、因其不納真理之愛、致得救焉、
11故上帝施以乖謬、致信誑言、
12俾凡不信真理、而悅不義者服鞫、○
因此勸人堅心守道
13主所愛之兄弟、我當為爾恆謝上帝、以其自始選爾得救、聖之以神、真理是信也、
14緣此、上帝曾以我儕之福音召爾、俾得我主耶穌基督之榮、
15故兄弟宜堅立、我所授之遺傳、或於言、或於書、宜持守之、○
16願我主耶穌基督與我父上帝、即愛我而以恩賜我永慰善望者、
17慰爾之心、而堅之於諸善言善行焉、