Aa
門徒不可互控
1爾與兄弟爭訟、何忍訟於不義者前、而不訟於聖徒前乎、
2豈不知聖徒將以鞫世、世且為爾鞫、而謂不當鞫小事乎、
3又豈不知、吾儕將鞫天使、況世事乎、
4若世事、亦惟使會中無名者鞫之耳、
5詎爾曹竟無一智者、可鞫兄弟乎、余故言此以愧爾、
尤不可向外人互控
6乃兄弟爭訟且訟於不信者前乎、
7爾曹爭訟、其過大矣、孰若受害受虧為美、
8而爾則害兄弟虧兄弟、
邪惡者必不得迷上帝國
9豈不知不義者、不得上帝國乎、毋自欺也、淫亂、拜偶像、行姦、為孌童、比頑童、
10寇攘、貪婪、沉湎、詬誶、殘酷者、皆不得上帝國也、
11爾曹數人、素亦如是、今賴吾主耶穌名、及吾上帝之神、洗滌成聖稱義、
12或以為無不可之物、我則謂不盡有益、或以為無不可之事、我則謂不可役於彼、
13食為腹、腹納食、上帝悉敗之、身非為淫、乃為主、主祐身、
14觀上帝甦主、則亦以其權甦我矣、
門徒當以己身為基督肢體
15豈不知爾身乃基督四肢乎、以基督四肢、為娼妓四肢可乎、曰、不可、
16經云、二者成為一體、是附妓者與妓一體、
17附主者與主一神也、
18戒淫行、凡罪者或害不及身、行淫者、害無不及身、
為聖神之殿
19豈不知上帝賦爾聖神、爾身即聖神殿乎、身非己身、
務須自潔以身魂榮耀上帝
20乃主贖之、爾身爾神、既屬上帝、故當歸榮上帝也、