Aa
大衛再敗非利士人
1厥後、大衛非利士人服之、奪取迦特、與其鄉里、
敗摩押人
2又擊摩押摩押人遂服役於大衛、而納貢焉、
3瑣巴哈大利謝伯拉河、欲恢復其權時、大衛擊之、至於哈馬
4獲其戰車千乘、騎兵七千、步卒二萬、戰車之馬、則斷其筋、惟存百乘之馬、
敗亞蘭人
5 大馬色亞蘭人、來助瑣巴哈大利謝大衛擊殺其人二萬二千、
6大衛置戍於大馬色亞蘭亞蘭人遂服役於大衛、而納貢焉、大衛無論何往、耶和華使之獲勝、
7大衛哈大利謝臣僕之金盾、攜至耶路撒冷
8又自屬哈大利謝提巴二邑、取銅甚多、所羅門用以製造銅海及柱、與諸銅器、
9-10哈大利謝屢與哈馬陀烏戰、陀烏大衛擊敗瑣巴哈大利謝全軍、遂遣子哈多蘭大衛王問安、為之祝嘏、哈多蘭攜金銀銅諸器、
11大衛王以此、及得自以東摩押亞捫非利士亞瑪力、諸族之金銀、俱區別獻於耶和華、
亞比篩擊以東人
12 洗魯雅亞比篩谷、擊殺以東人一萬八千、
13大衛置戍於以東以東人遂服役於大衛大衛無論何往、耶和華使之獲勝、○
大衛王秉公治民
14 大衛以色列全族之王、為其民眾施行公義、
15洗魯雅約押為軍長、亞希律約沙法為史官、
16亞希突撒督、與亞比亞他亞比米勒為祭司、沙威沙為繕寫、
17耶何耶大比拿雅、統轄基利提人、比利提人、大衛諸子、在王左右為相、