Aa
大衛遣使詣哈嫩
1厥後、亞捫族王拿轄沒、其子嗣位、
2大衛曰、昔哈嫩拿轄施仁慈於我、今我將施仁慈於其子哈嫩、遂遣使往、唁其喪父、大衛僕至亞捫族地、見哈嫩以唁之、
3亞捫族之牧伯謂哈嫩曰、大衛遣唁者詣爾、爾意大衛果敬爾父乎、其僕詣爾、詎非窺察此地、而滅之耶、
4哈嫩遂執大衛僕、薙其鬚、中斷其衣至臀、而遣之歸、
5其人深以為恥、或以所待告大衛、乃遣人迎之曰、可居耶利哥、俟鬚長而後歸、
亞捫人備戰
6 亞捫人知己為大衛所惡、哈嫩亞捫人、遂以銀一千他連得、由米所波大米亞蘭瑪迦瑣巴、僱戰車、募騎兵、
7得戰車三萬二千乘、及瑪迦王與其民眾咸至、建營於米底巴前、亞捫人亦自其諸邑、會集以戰、
8大衛聞之、則遣約押率勇士全軍、
9亞捫族出、列陳於邑門、偕來之王、別列於野、
10約押見其前後列陳、則簡以色列之精兵、陳列行伍、以禦亞蘭人、
11以餘軍付弟亞比篩、陳列行伍、以禦亞捫族、
12曰、如亞蘭人強於我、爾則助我、如亞捫人強於爾、我則助爾、
13宜強乃志、爾我當為我民、及我上帝邑、為大丈夫、願耶和華成其所欲、
14約押與所偕之民、進與亞蘭人戰、亞蘭人遁於其前、
亞蘭人與亞捫人敗遁
15 亞捫族見亞蘭人遁、亦遁於其弟亞比篩前、而入於邑、約押遂返耶路撒冷、○
16亞蘭人見己為以色列所敗、則遣使招河外之亞蘭人出、哈大利謝之軍長朔法率之、
17或告大衛、遂集以色列眾、濟約但遇敵、列陳而攻之、亞蘭人則與之戰、
18亞蘭人遁於以色列眾前、大衛戮其戰車七千乘之卒、步卒四萬、殺其軍長朔法
19哈大利謝臣僕見其為以色列所敗、遂與大衛修好、而服事之、嗣後亞蘭人不復助亞捫族、