Aa
大闢治服非利士人與摩押人
1嗣後大闢非利士人、敗之、取迦特及其鄉里、
2又擊摩押、由是摩押人服役於大闢而納其貢。
3大闢百辣河、欲鞏固其國、則擊鎖巴王、哈大底泄、延及哈末
4擄車一千、騎七千、步卒二萬、斷其馬筋、所存者惟駟一百。
敗亞蘭王及其軍
5 大馬色亞蘭人至、欲助鎖巴哈大底泄大闢殺之、計二萬二千人、
6亞蘭大馬色、於是亞蘭人為大闢僕、而納其貢。大闢不論所往、得耶和華祐。
7哈大底泄僕眾、各執金盾、大闢奪之、攜至耶路撒冷
8底巴18:8或曰庇大及郡18:8或曰庇羅太二邑、屬於哈大底泄大闢取其銅、不可勝數、後為所羅門造銅盤、銅器、及柱。○
哈末王陀以遣子詣大闢賀勝饋禮
9-10哈末陀以哈大底泄戰、今聞大闢鎖巴哈大底泄之軍、則遣子哈多蘭18:9-10或曰約蘭攜金銀銅器、往見大闢王、慶賀而祝之。
大闢以此禮物與己從列國所獲之金銀均獻與上帝
11 大闢王取器、與以東摩押亞捫非利士亞馬力諸國所進之金銀、俱獻耶和華。○
12西魯雅亞庇篩谷、殺以東人一萬八千、
設防以東
13遣兵戍以東以東人咸為大闢僕、大闢不論所往、得耶和華祐。
14大闢治理以色列族、秉公行義於民間。
15西魯雅約押為軍長、亞希律約沙法為史官、
16亞希突撒督、與亞庇亞塔亞庇米力為祭司、西勑亞職繕寫、
17耶何耶大庇拿雅、統轄劊役皂隸、大闢眾子咸為牧伯。