Aa
大衛治服非利士摩押
1此後大衛非利士人、使之降服、自其手取迦特、與屬迦特之鄉里、
2又擊摩押人、於是摩押人服役大衛而納貢焉、
3大衛伯拉河、欲以鞏固己國、遂在哈末瑣巴哈大利謝又作瑣巴王哈大利謝往伯拉河開展彊土大衛即於哈末擊之
4大衛獲其戰車千乘、馬卒七千、步卒二萬、將戰車之馬、斷其足筋、僅存車一百乘、
亞蘭王及其軍
5 大瑪色亞蘭人、來助瑣巴哈大利謝大衛亞蘭人二萬二千、
6大衛大瑪色亞蘭地設戍兵、戍兵或作方伯下同於是亞蘭人服役大衛而納貢焉、大衛無論何往、主祐之獲勝、
7大衛哈大利謝臣僕所執之金盾、攜至耶路撒冷
8大衛又自屬哈大利謝提巴提巴或作比他與均二邑中、取銅甚多、其後所羅門以其銅造銅海銅柱、與一切銅器、
哈末陀烏遣子往見大衛賀勝餽禮
9 哈末陀烏、聞大衛王擊敗瑣巴哈大利謝全軍、
10遂遣子哈多蘭、往見大衛王問安、為之祝福、以其攻哈大利謝而擊敗之、蓋哈大利謝曩時屢與陀烏戰哈多蘭亦攜金銀銅諸器、
大衛以此禮物與己從列國所獲之金銀均獻於主
11 大衛遂以此諸器、並自列國所得之金銀、即自以東、自摩押、自亞捫人、自非利士人、自亞瑪力人、所得之金銀、皆別之為聖獻於主、
12西魯雅亞比篩在鹽谷、攻殺以東人一萬八千、
設防以東
13 大衛以東全地設戍兵、以東人俱服役大衛大衛無論何往、主祐之獲勝、
14大衛以色列眾民之王、秉公行義、治其民眾、
15西魯雅約押為軍長、亞希律約沙法為太史、
16亞希突撒督、與亞比亞他亞比米勒祭司、沙威沙為繕寫、
17耶何耶大比拿雅為侍衛長、大衛眾子在王之左右為牧伯、