Aa
上帝責撒但禦約書亞命釋約書亞之污衣更易
1使者示我以象、見祭司長約書亞、侍於耶和華天使前、撒但立於右以禦之、
2耶和華撒但曰、我耶和華必責爾撒但、我耶和華耶路撒冷民為悅、故必責爾、斯人得救、若脫於火、
3約書亞衣服塵垢、立於天使前、
衣以表必洗除厥民罪愆
4主告左右曰、解其污裳、又曰、我宥爾愆尤、衣爾明衣、
5又曰、當以美冠加其首、爰取美冠、以冠厥首、明衣以被厥體、耶和華之使者、立於彼、
6約書亞曰、
7萬有之主耶和華云、如爾遵我命、從我法、則可理我家、守我院、使我左右3:7 編註:「右」原影像本為「古」、為爾良弼、
許以必使大闢苗裔來
8爾祭司長約書亞、與並坐之儔侶、俱為民間所異、咸聽我言、必使我僕至、長若枝柯、
9萬有之主耶和華曰、我必置石於約書亞前、石上有七目、我雕刻之、一日間我將除斯土之災、
10萬有之主耶和華曰、當是時、爾曹相邀鄰里、俱坐於無花果葡萄樹下。