Aa
主責撒但約書亞命釋約書亞之污衣更易明衣以表必洗除厥民罪愆
1主使我於異象中見大祭司約書亞或作主示我以大祭司約書亞立於主之使者前、撒但立其右、以敵之、以敵之或作以禦又作以訟之
2主告撒但曰、撒但歟、我耶和華責爾、我耶和華選耶路撒冷者責爾、斯人如拔出於火之片柴、斯人如拔出於火之片柴原文作此非拔出於火之片柴乎
3約書亞衣污衣、立於天使前、
4彼謂立於其前者或作主告左右曰、當解其污衣、又謂約書亞曰、我除爾愆尤、衣爾美衣、
5或作又曰、當以華冠冠其首、遂以華冠冠其首、又衣之以衣、主之使者立於側、
6主之使者告約書亞告約書亞或作警教約書亞原文作向約書亞證曰、
7萬有之主如是云、如爾遵行我道、恪守我例、恪守我例或作守我所命當守者則可理我家、守我院、我亦使爾得遊行於此侍立者間、
許以必使大衛苗裔來
8惟爾大祭司約書亞、與坐於爾前之伴侶、俱非常之人、俱非常之人或作必為之施異跡爾與彼咸宜聽、我必使我僕枝來、我必使我僕稱枝來或作我必使我僕大衛苗裔來見六章十二節
9萬有之主曰、我於約書亞前所置之石、一石上有七目、我雕刻之、一日間我將除斯地之罪愆、
10萬有之主曰、當是日爾曹相邀鄰里、至至或作坐於葡萄樹及無花果樹下、