Aa
撒但敵約書亞
1彼又示我、見大祭司約書亞立於耶和華使者前、撒但立於其右為之敵、
2耶和華謂撒但曰、撒但歟、耶和華斥責爾、簡耶路撒冷之耶和華斥責爾、此非拔於火中之燼乎、
3約書亞衣不潔之服、立於使者前、
4使者謂立於其前者曰、去其不潔之服、復謂約書亞曰、我去爾之罪愆、衣爾以美服、
5我曰、當以潔冠加於其首、遂以潔冠冠之、以衣衣之、耶和華之使者立於側、
6耶和華之使者戒約書亞曰、
7萬軍之耶和華云、如爾行我途、遵我命、則必理我室、守我院、我且使爾行於侍者之間、
主許約書亞必使名萌蘖者出
8大祭司約書亞歟、爾與坐於爾前之儔侶、皆為預兆之人、咸宜聽之、我將使我僕名萌蘖者出、
9萬軍之耶和華曰、我置於約書亞前之石、一石有七目、我必雕刻之、斯土之罪、一日之間、我將除之、
10萬軍之耶和華曰、是日爾曹相邀鄰里、至葡萄樹、及無花果樹下、