Aa
天地更新
1我又見天地一新、蓋前之天地已逝、海亦不復有矣、
2又見聖邑新耶路撒冷由上帝自天而降、如新婦妝飾、特備以待其夫、
3我聞大聲自座而出、云、上帝之幕在於人間、將與之同居、彼將為其民、上帝必偕之、為其上帝、
4且盡拭其淚、死不復有、哀也泣也苦也、亦不復有、蓋前事已逝矣、
5居於座者曰、我更新萬有、又曰書之、此言信且真也、
6又謂我曰、悉成矣、我乃始與終、本與末、凡渴者將以維生之水源予之、而無費也、
7獲勝者將承此、我為彼上帝、彼為我有、
8但畏怯、不信、可憎、兇殺、淫亂、巫術、拜像、及凡言誑之人、其分乃在焚火與硫之湖、此即二次之死也、○
9手執七盂、滿盛七末災之七使、其一就而語我曰、來、我將示爾以新婦、即羔之妻也、
從天而降之耶路撒冷莊嚴華美無匹
10我遂感於聖神、被攜至一大且高之山、示我以聖邑耶路撒冷、由上帝自天而降、
11有上帝之榮、其光似至寶之石、有若碧玉、明如水晶、
12有垣大而且高、十有二門、門有十二使者、上書以色列十二支之名、
13南北東西、各有三門、
14邑垣十二基、上書十二使徒之名、即羔之使徒也、
15與我言者執金葦為度、以度其邑與門與垣、
16邑形四方、長闊相等、以葦度之、得四千里、長闊高相同、
17度垣得一百四十四尺、使者之度、乃人之度也、
18垣築以碧玉、邑為澄金、其澄若玻璃焉、
19邑垣之基、飾以各種寶石、一碧玉、二藍玉、三蒼玉、四青玉、
20五紅玉、六瑪瑙、七黃玉、八水蒼玉、九淡黃玉、十翡翠玉、十一赤玉、十二紫玉、
21十二門乃十二珠、門各一珠、邑衢為澄金、明澈如玻璃、
22我不見邑中有殿、蓋主上帝全能者及羔為其殿也、
城無須日月之輝上帝榮光照之
23邑不需日月之照、蓋上帝之榮燭之、其燈乃羔也、
24列邦將藉其光而行、世上諸王、以其榮歸之、
25其門白晝不閉、於彼蓋無夜也、
地上君王悉尊榮之
26人將以列邦之榮與尊歸之、
27凡不潔可憎及誑者、決不得入、惟錄於羔之維生書者入焉、