Aa
上帝受讚美緣懲罰大淫婦為僕人伸冤
1厥後、我聞在天、群眾大聲曰、我主上帝、賜我得救、宜其有尊榮權力、當讚美之、
2上帝鞫人、維公維正、大淫婦以淫亂誘天下、流上帝僕之血、故上帝罪之、為伸其冤、
3又言當讚美乎主、則見淫婦受烙、其火炎上、永世不熄、
4二十四老、與四靈物、俯伏拜居位之上帝、曰、心所願若是、當讚美乎主、
5聲自位出云、凡事上帝而寅畏者、自尊逮卑、無不當頌禱上帝、
6我聞如群眾聲、如濤泙湃聲、如雷震轟聲、云、全能之主上帝、秉權以治、故讚美之、
羔羊之婚筵
7羔之婚期已屆、厥婦既預以待、當欣喜懽忭、讚美上帝、
8婦得衣精潔細布、細布譬聖徒之義、
9有語我者曰、羔婚必肆筵設席、凡見召者、則蒙福祉、當筆之於書、又曰、此乃上帝所言、真而不偽、
天使不敢受拜
10我欲俯伏拜語我者、彼止之曰、不可、爾惟拜上帝、爾我與傳耶穌言之兄弟、無非同僚、凡感聖神、為先知者、均傳耶穌言、明矣、
11我觀天自闢、遂有乘白馬者、厥名真實無妄、鞫人伐人、惟公惟義、
12目炯若火、首冠數冕、所錄之名、惟彼自知、餘無有識之者、
13其衣為血所染、以上帝道稱其名、
14在天諸軍、乘白馬、衣皓潔細布以從、
15口吐利劍、擊諸異邦、叩以鐵杖、踐盡酒醡、
16以彰全能上帝之赫怒、股際下裳、有名書曰、王之王、主之主、
召群鳥食見殺者之肉
17我見一天使、立於日中、大聲呼云、穹蒼飛鳥、可翔而集、赴上帝盛宴、
18君王、將軍、勇士、及乘馬者、與馬、或主或僕、自尊逮卑、汝可食其肉、
19我見獸及世上諸王、與其軍咸集、欲與乘馬者及其軍戰、
20偽師於獸前行異跡、眩惑受獸印、拜獸像者、故偽師與獸、皆被執、生投火坑、坑有硫火、
21乘馬者以口吐之劍、剿其餘黨、鳥食其肉而飽焉、