Aa
天使傾其罇
1我聞大聲自殿而出、謂七使曰、往哉、以上帝恚怒之七盂傾之於地、○
2其一遂往、傾盂於地、即成惡毒之瘍、生於受獸印誌、及拜其像者、○
各災遂降
3其二傾盂於海、海即變如死人之血、其中之生物盡死、○
4其三傾盂於江河、及諸水源、遂皆變血、
5我聞掌水之使者云、義哉、今在昔在維聖者歟、因爾如是而鞫也、
6以彼流聖徒及先知之血、今爾以血飲之宜也、
7我又聞於壇曰、然、主上帝全能者歟、誠且義哉、爾之鞫也、○
8其四傾盂於日、日遂以火曝人、
9人為酷熱所曝、遂謗讟掌此諸災上帝之名、又弗改悔、而以榮歸之、○
10其五傾盂於獸之座、其國遂暗、人因痛而齕舌、
11且因其痛其瘍謗讟在天之上帝、而不悔其所行、○
12其六傾盂於百拉大河、其水即涸、致為東方列王備路、
13我又見邪鬼若蛙者三、出自龍口與獸口、及偽先知之口、
14彼乃諸鬼之靈、能行諸兆、出附天下諸王、集於全能上帝大日之戰、
救主忽臨儆醒者福矣
15我來如盜、儆醒而守其衣者福矣、免裸行而見羞也、
16彼集列王於一處、希伯來音曰哈米吉多頓、○
17其七傾盂於空氣、遂有大聲自座而出於殿、曰、畢矣、
18又有電與聲與雷、地亦大震、自生民以來、其震未有若是之大也、
19大邑遂裂為三、列邦諸邑傾圮、且大巴比倫見憶於上帝前、致以恚怒之杯酒予之、
20各島皆遁、諸山不見、
21且有大雹、自天而降、各重一鈞、人因雹災、謗讟上帝、蓋其災甚大也、