Aa
勸民歌頌耶和華慈惠拯救
1爾其向耶和華唱新歌、以其行奇事、彼之右手聖臂施救兮、
2耶和華顯其拯救、彰其公義於列邦兮、
3以色列家之慈惠信實、彼記憶之、地之四極、咸見我上帝之拯救兮、
4全地其向耶和華歡呼、發聲歌詠、而頌讚之兮、
5鼓琴歌頌耶和華、以琴與和諧之聲兮、
6和以角笳之聲、歡呼於大君耶和華前兮、
7海及充其中者、世與居其間者、悉揚厥聲兮、
8波濤鼓掌、山嶽應之、歡呼於耶和華前兮、
9蓋彼將臨、行鞫於地、以公義鞫斯世、以中正鞫萬民兮、