Aa
此為所羅門所作之詩○
所羅門禱主
1求天主以主之判斷賜教於王、以主之公義、賜示於王之子、
2彼必彼必或作願彼按公義判斷主之民、以平正判斷主民之窮困人、
所羅門為王秉公治民德榮廣大國度永久預指救主與其國立於天下為萬民所歸
3因施行公義、山岡必使民安享平康、邱陵亦必如此、
4必為民中困苦人伸冤、拯救貧窮之人、懲罰暴虐之輩、
5人必敬畏主、日久月長、直至萬代、
6彼降恩澤、如雨降於刈草之地、如甘霖之滋潤田土、
7彼在位時、善人必興盛、人享太平、如月之恆、
8從此海至彼海、自大河直至地極、悉歸其統轄、
9居於曠野者必跪於其前、其仇敵必伏於塵埃、
10他施與諸海島之列王、必來朝貢、示巴西巴之君王、必進獻禮物、
11列王皆叩拜之、列國均服事之、
12貧窮人哀求、彼必救援、困苦無助之人、亦蒙其救援、
13必憐恤貧寒困苦之人、拯救窮乏人之生命、
14必救贖之脫離欺壓與強暴之事、彼之生命、在其目中視為寶貴、
15必享遐齡、人必獻之以示巴之金、時常為之祈禱、終日稱頌之、
16遍境五穀豐登、山上果木森森、森森原文作震響利巴嫩之樹林、邑內人民蕃衍、如地之草萊、
17其名必永存、其名必長留、如日之久、萬人必因之得福、諸國必稱之有福、
感謝主恩願主榮光充滿全地
18主天主、即以色列之天主、獨行奇事、當受讚美、
19主榮耀之名、當永遠讚美、願主之榮光充滿天下、阿們、阿們、
20耶西大衛祈禱之詩、至此畢矣、