Aa

Thi Thiên 72

Cuộc Trị Vì của Vua Công Chính
(Thơ của Sa-lô-môn)
1Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho vua công lý của Chúa,
và cho hoàng tử sự công chính của Ngài.
2Để vua xét dân cách công bằng,
và liêm chính đối với người cùng khổ.
3Nguyện núi đồi cũng phải thắm tươi,
khi dân cư an lạc, trị vì công minh.
4Vua minh oan cho những ai khốn cùng,
giải thoát con cái của những người nghèo khổ,
dày xéo bọn bạo hành áp bức.
5Nguyện khi nào còn mặt trời, mặt trăng,
thì người nghèo khổ vẫn còn thờ kính Chúa.
Phải, cho đến muôn đời!

6Nguyện ơn mưa móc của nhà vua,
như trận mưa xuân72:6 Ctd mưa trên cỏ mới cắt trên đồng cỏ,
nhuần tưới đất đai hoa mầu.
7Nguyện dưới triều vua, người công chính hưng thịnh
và hòa bình trường cửu như trăng sao.
8Vua cai trị từ biển đông đến biển tây,
từ Sông Ơ-phơ-rát đến tận cùng trái đất.
9Dân du mục sẽ vái chào trong hoang mạc
và quân thù sẽ liếm bụi dưới chân vua.
10Vua Ta-rê-si và các hải đảo sẽ cống hiến lễ vật cho vua,
các vua phương đông từ Sê-ba và Sa-ba
cũng sẽ dâng lễ vật của mình.
11Tất cả vua chúa sẽ quỳ lạy,
các dân tộc sẽ phục vụ vua.

12Vì vua sẽ giải cứu người cùng túng
và giúp đỡ người không còn nơi nương tựa.
13Vua sẽ thương xót người cùng cực,
và giải cứu mạng sống người nghèo khó.
14Vua sẽ cứu chuộc họ khỏi bạo quyền áp bức,
vì trước mắt vua, máu của họ thật quý giá.

15Nguyện vua được trường thọ!
Nguyện vàng Sê-ba sẽ được dâng lên vua.
Nguyện chúng dân mãi cầu nguyện cho vua
và chúc phước cho vua suốt ngày.
16Nguyện ngũ cốc tràn đầy khắp đất,
dồi dào thịnh vượng trên các đỉnh núi đồi.
Nguyện cây trái sinh hoa lợi bội phần như rừng Li-ban,
dân cư các thành thị đông như kiến cỏ.
17Nguyện vua sẽ được lưu danh mãi mãi;
như mặt trời chiếu sáng muôn đời.
Nguyện các dân sẽ nhân danh vua để chúc lành,
các nước nhìn nhận người có hồng phước.

18Hãy ngợi tôn Đức Chúa Trời Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên,
chỉ có Chúa làm những việc diệu kỳ.
19Hãy chúc tụng Danh vinh quang Ngài mãi!
Cả thế gian đầy dẫy vinh quang Ngài.
A-men và A-men!

20(Đến đây kết thúc lời cầu nguyện của Đa-vít, con trai Gie-sê).