Aa
仰望耶和華求其矜憫
上行之歌○
1居於諸天者歟、我向爾舉目兮、
2如僕之目、望主人之手、如婢之目、望主母之手、我目亦望我上帝耶和華、待其矜憫兮、
3耶和華歟、矜憫我、矜憫我、我被藐視特甚兮、
4我儕極受安逸者之譏誚、驕泰者之蔑視兮、