Aa
此上行之詩○
詩人專望主祐自言被驕傲人藐視望主垂憐
1居天上之主歟、我向主舉目仰望、
2我目仰望主我之天主、俟主憐憫我儕、如僕之目望主人之手、如婢之目望主母之手、
3主歟、憐憫我儕、憐憫我儕、我儕被藐視已極、
4安逸人之嬉笑、驕傲人之藐視、我儕受之已極、