Aa
詩人自言壽至上帝佑言被驕傲人藐視望上帝垂憐
此詣京之詩也
1主居乎天、我舉目以觀瞻兮、
2如僕舉目望主、如婢舉目望主母、我則瞻仰我之上帝耶和華、望其矜憫兮、
3-4耶和華兮我為人藐視、亦已太甚、人享安居、常加凌侮、驕泰者流、亦虐遇余、願爾矜憫余、矜恤余兮。