Aa

Thi Thiên 123

Tin Cậy Chúa và Cầu Xin Phù Trợ
(Bài ca lên Đền Thờ)
1Con ngước mắt lên nhìn Chúa,
lạy Đức Chúa Trời, Đấng ngự trị trên cao.
2Chúng con trông mong Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng con thương xót,
như mắt đầy tớ trông chờ tay chủ, như mắt tớ gái nhìn tay bà chủ.
3Xin thương xót chúng con, lạy Chúa Hằng Hữu, xin thương xót,
vì chúng con bị khinh bỉ quá nhiều.
4Chúng con chịu đựng ê chề vì người tự cao chế nhạo,
và người kiêu ngạo khinh khi.