Aa
以色列眾向摩西亞倫發怨言
1會眾大聲號呼、是夜咸哭、
2以色列族怨摩西 亞倫、僉曰、願我亡於埃及、或殞於斯野為幸、
3耶和華何為導我至此、使我仆於刃、妻孥被虜、我歸埃及、不猶美乎、
4遂相議曰、莫若立帥、以歸埃及
5摩西 亞倫俯伏於以色列會眾前、
6窺其地者、間有之子約書亞耶孚尼迦勒、自裂其衣、
7以色列會眾曰、我所經行、窺察之地、厥土甚美、
8流乳與蜜、如耶和華悅我、必導我至其地、以之錫我、
9勿叛耶和華、勿畏其地之民、彼無扞衛、必為我食、耶和華與我偕、勿懼之、
10會眾命擊以石、耶和華之榮光、顯於會幕、在以色列眾前、○
耶和華怒民違逆欲殲滅之
11耶和華諭摩西曰、斯民輕我、將至何時、我於其中行斯異蹟、而彼仍弗信我、將至何時、
12我必降疫癘以擊之、絕之於其業、使爾後裔為國、較彼尤大且強、
摩西為民求赦
13 摩西對耶和華曰、如是、埃及人必聞其事、蓋爾昔施大能、率斯民出其中、
14埃及人必以告斯土之民、彼已聞爾耶和華居以色列族中、因爾顯見、為眾目擊、爾雲止於其上、晝導以雲柱、夜導以火柱、
15今爾若殲斯民、如戮一人、嘗聞爾名之國必曰、
16耶和華不能導斯民、入所誓許之地、故滅之於野、
17茲求我主、施厥大力、如昔所言曰、
18耶和華遲於發怒、富有恩惠、宥愆赦過、惟當罰者、必不義之、以父之罪、加諸子孫、至三四世、
19今求依爾鴻慈、宥民之罪、如昔宥之、自出埃及、迄於今日、
20耶和華曰、我從爾言、而行赦宥、
21雖然、我指我生、及我榮必充於天下而誓、
22斯民既於埃及暨曠野、見我榮光、及所行之異蹟、而猶試我、至於十次、不聽我言、
23必不得見我所誓於厥祖之地、凡輕視我者、皆不得見之、
24惟我僕迦勒、性質殊異於眾、專從乎我、所往之地、必導之入、其裔據以為業、
25亞瑪力迦南人、居於斯谷、詰旦爾其旋返、道由海、而往曠野、○
以色列眾發怨言者必死於野
26耶和華諭摩西 亞倫曰、
27此惡會眾、我忍之將至何時、以色列族怨我之言、我聞之矣、
28當告之曰、耶和華云、我指己生以誓、必依爾言而行、
29爾尸必僵於斯野、爾中見核而怨我者、自二十歲以上、
30俱不得入、我誓賜爾以居之地、惟耶孚尼迦勒、及之子約書亞入之、
31爾之幼穉、爾言將被虜者、我必導入、得識爾所蔑視之土、
32惟爾之尸、必僵於野、
33爾之子女、緣爾狥欲、必負其罪、流離於野、歷四十年、迨爾尸骸消滅、
34爾窺厥地、歷四十日、今將以日易年、爾負其罪、歷四十載、使知我離逖焉、
35我耶和華既言之、必行之於此惡會眾、集攻我者、俾其亡於斯野、盡皆消滅、
36摩西所遣窺地之人、返而毀之、致會眾怨摩西
37咸遘疫癘、死於耶和華前、
38惟其中二人、之子約書亞耶孚尼迦勒生存、
39摩西以此告以色列族、民憂甚、
40夙興登山巔、曰、我儕有罪、今集於斯、願往耶和華所許之地、
41摩西曰、奚違耶和華命、此行不利、
42耶和華不在爾中、勿往、恐為敵所敗、
43亞瑪力迦南人在爾前、爾必仆於其刃、緣爾違逆、不從耶和華、耶和華必不偕爾、
民至何珥瑪為敵所敗
44民擅登山巔、惟摩西與耶和華約匱未離營、
45亞瑪力人、及居山之迦南人、下而擊之、至於何珥瑪