Aa
米哩暗亞倫誹謗摩西上帝怒責之
1摩西古實女、米哩暗亞倫非之、
2曰、以言告民、耶和華豈第托之於摩西、我儕非同與乎。
3摩西秉性溫柔、勝於天下。
4耶和華聞言、遂召摩西亞倫米哩暗曰、爾曹宜至會幕。三人乃至。
5雲狀如柱、耶和華乘之、臨於會幕門、召亞倫米哩暗
6曰、宜聽我言、如爾曹感於神、我以異象顯現、或夢中默示、
7惟我僕摩西、盡忠於我家、不示以異象、不見於夢寐、
8使覿我面、與之晤言、明以相告、毋庸隱喻、爾曹非之、曷不懼乎。
9耶和華怒而去、
米哩暗生癩摩西籲上帝醫之上帝命禁之營外七日
10雲亦離會幕、米哩暗患癩色皎若雪、亞倫視之、知其患癩、
11乃謂摩西曰、我儕愚昧、自取其戾、請吾主毋以罪歸我、
12毋使米哩暗若未彌厥月、胎腐於腹、生時已半朽者。
13摩西耶和華曰、祈上帝醫之。
14耶和華曰、若彼父唾於其面、使蒙羞惡、歷至七日、故必禁之營外、至於七日、然後可入。
15遂禁米哩暗營外、至於七日、民不遄征、待米哩暗復入、
16厥後離哈洗錄、在巴蘭野張幕。