Aa
摩西為亞倫及其眾子行分派禮
1 耶和華摩西曰、
2汝攜亞倫及其子、與其衣、暨香膏、取犢一、為贖罪之祭、牡綿羊二、無酵餅一筐、
3集會眾於會幕前。
4摩西循命、會眾集於會幕前。
5摩西告之曰、今日所行、乃耶和華所諭、
6遂攜亞倫及其子、以水濯之、
7以衣衣亞倫、束以帶、服以長衣、加以公服、束以繡紳、
8亦賜黼掛、置烏陵土明於其中、8:8烏陵土明譯即輝光無玷
9以冠冠之、冠前置金額於顙、額即聖冕、循耶和華命。
10摩西取香膏、釁會幕、及內所有、使之成聖、
11灑壇七次、釁壇與器、盤與其座、使之成聖。
12斟香膏、以膏亞倫首、使之成聖。
13使亞倫諸子前、衣之以衣、束之以紳、冠之以冠、循耶和華命。
為之獻贖罪祭
14 摩西牽犢以為贖罪之祭、亞倫及其子、按手其上、
15乃宰是犢、摩西取血、染指其中、釁於壇上四角、以潔其壇、傾餘血於壇下、使之成聖、可獻贖罪之祭於壇。
16取蓋臟之脂、肝片、左右腎、及其脂、焚之於壇、
17爇犢營外、與其皮、肉、遺矢、循耶和華摩西之命。
為之獻燔祭羊
18牽牡綿羊為燔祭、亞倫及其子按手其上、
19乃宰是羊、摩西灑血於壇四周。
20剖分其羊、將已剖者、與首及脂爇之以火、
21洗臟與足、爇羊全體於壇、是為燔祭、取其馨香、以事耶和華、循其所命。
復獻公羊以為分派禮羊
22又牽牡綿羊一、即任亞倫為祭司時所獻者、亞倫與子按手其上、
23乃宰是羊、摩西取血、釁於亞倫右耳之下垂、與右手足之巨擘。
24亞倫子既前、摩西取血、釁其右耳之下垂、與右手足之巨擘、亦灑血於壇四周、
25取羊尾之脂、蓋臟之脂、肝片、左右腎、與其脂、暨右肩、
26耶和華前、無酵餅筐中、取圓饅一、和油餅一、薄餅一、置於脂及右肩上、
27均付諸亞倫及其子手、使搖於耶和華前。
28摩西自其手接之、爇於壇、是任亞倫為祭司之燔祭、取其馨香、奉事耶和華
29摩西取羊腔、搖於耶和華前、是腔摩西得之、循耶和華命。
30摩西取香膏、及壇上之血、灑於亞倫及其子之身、與衣、使彼身及衣可得成聖。○
行分派禮歷七日是時宜居會幕門
31 摩西亞倫及其子曰、當烹羊於會幕前、在彼食之、及筐中之餅、遵所諭之命、
32餘餅與肉、爇之以火、
33歷七日、必行任汝為祭司之禮、故是時不得出會幕、迨盈七日則可。
34今日所為者、耶和華命之為汝贖罪、
35故必居會幕門外、晝夜無間、至於七日、守耶和華所命之役事、遵我所告、免爾死亡。
36亞倫及其子、悉循耶和華摩西之事而行。