Aa
以禽獸之性詰約伯
1巖間野羊生羔、爾知其時乎、麀鹿產子、爾悉其期乎、
2豈能計其月數、知其孳生之時乎、
3卷曲生子、劬勞誕育、
4其子漸壯、長於原野、去而不返、
5誰令野驢任意游行、誰為迅驢解其縶維、
6我使曠野為其室家、鹵地為其居所、
7彼輕忽邑中之喧譁、不聽驅者之叱咤、
8諸山為其牧場、遍覓青草、
9野牛豈役於爾、抑安處爾槽乎、
10爾能在隴畝中、繫之以索乎、彼豈從爾耙於谷乎、
11爾豈因其力大、而恃之乎、抑以爾勞委之乎、
12爾豈賴其運穀於家、積禾於場乎、
13鴕鳥昂然展翼、惟其毛羽不慈、
14蓋遺其卵於地、煖之於沙、
15不念人足或踐之、野獸或躪之、
16忍心待雛、若非己有、雖則徒勞、亦無懼也、
17蓋上帝去其慧心、不賦以靈明、
18及其高展、則輕視馬與乘者、
19馬力爾賜之乎、其項奮揚之鬣、爾被之乎、
20其躍如蝗、爾令之乎、咆哮之威、甚可畏也、
21跑地於谷、自喜有力、出迓兵械、
22遇有可畏、輕視而不懼、不因鋒刃而卻退、
23其上箭弢、與光明之戈矛、震震有聲、
24彼乃猛烈忿怒、氣吞土地、一聞角聲、則不耐立、
25角響則嘶、遠嗅戰氣、樂聞將帥之雷霆、士卒之鼓譟、
26鷹隼飛翔、振翮南往、豈由爾智乎、
27鵰鶚騰空、營巢高嶺、豈因爾命乎、
28巢於巉巖、峯巔鞏固之處、
29自彼窺食、其目遠觀、
30其雛吮血、屍之所在、彼亦在焉、