Aa
約百自辨以明友言之非
1 約百曰、
2爾豈人中之俊乎、爾曹若死、宇宙間豈無哲人哉。
3我之慧心、與爾何異、爾無能過我、爾所言者、誰不知之。
4夫為善行義之人、每為同儕所嘲誚、我籲呼上帝、望其垂聽、亦貽笑於同儕。
自言亦知上帝大智
5譬諸火炬、使人無隕越之虞、既得安居、遂棄之。
6寇賊之家、反獲平康、欲以己之能匹上帝、干上帝怒、竟享逸樂。
遂伸言其大能
7試問諸鳥獸、鳥獸如是。
8試問諸蟲魚、蟲魚亦如是、
9耶和華使之然、此理誰不知之乎、
10獸之生命、人之性靈、操自上帝。
11耳察聲音。猶口之知味、
12智與年而俱進、慧與壽以並增。
13上帝無不知、無不能、謀猷允臧、聰明克備。
14所毀人不能建、所錮人不能釋、
15止溪流而水涸、裂泉脈而地淹、
16上帝至智至能、凡欺人與欺於人者、咸其所治。
17使謀臣被虜、士師為狂。
18其於列王、則釋其所繫之囚、而拘攣以縲絏。
19使州牧為俘、使將帥傾覆、
20忠藎之言、使之不納、元老之明、使之忽昧。
21民牧則黜其位、豪強則弛其力。
22彰奧妙無隱秘、變陰翳為光明。
23生齒既繁、復加翦滅、版圖既廓、再使侵削。
24使州牧心盲、如流離曠野、躑躅窮途、
25晦冥無光、遍捫不見、其迷眩若醉焉。