Aa
門徒以信得安息
1既蒙應許享主之安息、則當謹慎、恐爾中或有遲緩不及者、
2蓋福音傳於我儕、如傳於彼眾然、但所聞之道、於彼眾無益、因聞之者、不以信而融洽、
3惟我儕已信者、得享安息、如主云、我怒而誓、必不許其享我之安息、其實造物之工、自創世以來皆已竣矣、
4蓋論及第七日、經云、天主於第七日、已竣其工而安息、
5以上所引之經原文作在此處云、必不許其享我之安息、
6如是、必別有得享安息者、但先聞福音者、因不信故、而不得享、
7越多年後、於大衛書中、復定一日曰、爾今日若聽主之言、則勿剛愎爾心、
8約書亞曾使民得安息、則後必不復言他日、
9由是觀之、必尚有安息為天主之民而存、
10凡得安息者、必皆工竣而安息、如天主之工竣而安息然、
11故我儕當奮勉以得此安息、恐有人效彼眾、而陷於違背違背或作不信之罪、
天主聖言甚為嚴厲
12蓋天主之言、活潑有力、較兩刃之劍尤利、神氣與骨髓、無不剖入、心之意念、無不鑒察、
13且無一物得隱於鞫我之天主前、皆於其目前皎然顯露、○
聖子凡事與世人同受磨鍊其為祭司自能恤人之懦
14我儕既有大祭司長已升天者、即天主子耶穌、則當持守所奉之教、
15蓋我儕之大祭司、非不能體恤我懦弱、彼曾於凡事被試、與我儕無異、惟無罪、
人宜依賴救主坦然至天主寶座前求恩
16故我儕當毅然至施恩之寶座前、則可蒙矜恤、受恩寵、隨時得祐助焉、