Aa
雅各眾子奉父命往埃及糴糧
1 雅各埃及有粟、謂眾子曰、爾曹何觀望乃爾。
2我聞埃及有粟、可往糴之、以延生命、免於死亡。
3約瑟諸昆十人、遂往埃及糴粟。
4其弟便雅憫雅各不遣之偕行、恐罹災害。○
5迦南地饑甚、人群至埃及糴粟。以色列眾子亦在其中。
約瑟佯以為偵者禁之獄
6 約瑟得秉國鈞、糶粟於兆民、諸昆至、俯伏以拜。
7約瑟見而識之、佯為不知、叱曰、爾何自、曰、自迦南地來乞糴。
8約瑟雖識諸昆、而諸昆不之識。
9約瑟憶前夢、語諸昆曰、爾曹乃偵者、今來此、特窺吾國之虛實耳。
10曰、吾主、僕不若此、祇為乞糴而來。
11我儕皆同父者、素行篤實、豈偵者哉。
12曰、不然、爾今來此、蓋窺吾國之虛實耳。
13曰、僕昆弟十有二人迦南地一父所生、一弟已亡、季者偕父。
14約瑟曰、爾誠偵者、我言不虛。
15吾指法老以誓、未攜季者至、不許爾出此、以徵爾言之真偽。
釋於獄命歸偕幼弟來
16必禁錮爾曹、惟遣一人、攜爾弟至、藉徵爾言之真偽、非然、我指法老以誓、汝果偵者。
17-18遂幽於獄、至三日、則語之曰、我畏上帝、特施一策、爾從之則得生。
19爾果篤實、則禁一人於獄、其餘載粟以歸、救爾家之急。
20攜季者至、以徵爾言之真偽、庶可免於死亡、乃遵命以行。○
諸兄思念往昔待約瑟之事以為因其受報心甚愧悔
21相語曰、昔吾儕因弟而獲罪、我見其乞憐、不諒其苦衷、置若罔聞、故遭此難。
22流便曰、我豈不曰、莫害孺子、惟爾不聽、故流厥血之罪、今歸於我。
23約瑟與之言、藉譯以傳語、今十人各言方言、意約瑟不知、而約瑟已知之。
西面拘留為質
24退而哭復出與語、自眾中取西面、繫之於前。
25命以粟充眾囊、陰反其金、餽之以贐、其待之若此。○
26九人負粟於驢而去。
27至憩息所、一人啟囊、以粟飼驢、見金在囊口。
28告兄弟曰、人反我金、猶在於囊。眾心危懼、相告曰、上帝之待我如此、曷故。○
諸兄弟攜糧與銀以還見父陳述所遇之事
29迦南地見父、以其事告之、
30曰、國宰叱我、以我為偵者。
31我曰、我儕素篤實、非偵者。
32昆弟十有二人、一父所生、一弟已亡、季者偕父於迦南
33國宰謂我曰、若爾果篤實、有一策可施、爾兄弟中必留一人於此、其餘載粟、以救爾家之急。
34後攜季者至、則知爾誠篤實非偵者也、我乃反爾兄弟、爾可貿易於國。
35遂傾其囊、各人所緘之金具在、父子見之皆懼。
雅各不欲幼子遠適
36 雅各謂眾子曰、爾曹喪我子矣、約瑟已亡、西面亦亡、今欲取便雅憫、此皆害及我身。
37流便告父曰、請付於我、我必反之、不然殺我二子以償。
38曰我必不使幼子與爾偕往、其兄已亡、彼即㷀然、如途間遭害、則我皓然白首、淒涼歸墓、皆爾之過也。