Aa
Dòng Dõi A-đam
1Đây là dòng dõi A-đam. Đức Chúa Trời đã sáng tạo A-đam như hình ảnh Ngài.
2Ngài tạo ra người nam và người nữ. Ngay từ đầu, Ngài ban phước lành cho họ và gọi họ là “người.”5:2 Nt A-đam
3Khi A-đam 130 tuổi, ông sinh một con trai giống như mình và đặt tên là Sết.
4Sau khi sinh Sết, A-đam còn sống thêm 800 năm và sinh con trai con gái.
5Vậy, A-đam thọ 930 tuổi.
6Khi Sết 105 tuổi, ông sinh Ê-nót.
7Sau khi sinh Ê-nót, Sết còn sống thêm 807 năm và sinh con trai con gái.
8Vậy Sết thọ 912 tuổi.
9Khi Ê-nót 90 tuổi, ông sinh Kê-nan.
10Sau khi sinh Kê-nan, Ê-nót còn sống thêm 815 năm và sinh con trai con gái.
11Vậy Ê-nót thọ 905 tuổi.
12Khi Kê-nan 70 tuổi, ông sinh Ma-ha-la-lê.
13Sau khi sinh Ma-ha-la-lê, Kê-nan còn sống thêm 840 năm và sinh con trai con gái.
14Vậy Kê-nan thọ 910 tuổi.
15Khi Ma-ha-la-lê 65 tuổi, ông sinh Gia-rết.
16Sau khi sinh Gia-rết, ông Ma-ha-la-lê còn sống thêm 830 năm và sinh con trai con gái.
17Ma-ha-la-lê thọ 895 tuổi.
18Khi Gia-rết 162 tuổi, ông sinh Hê-nóc.
19Sau khi sinh Hê-nóc, Gia-rết còn sống thêm 800 năm và sinh con trai con gái.
20Vậy Gia-rết thọ 962 tuổi.
21Khi Hê-nóc 65 tuổi, ông sinh Mê-tu-sê-la.
22Sau khi sinh Mê-tu-sê-la, Hê-nóc sống thêm 300 năm, đồng đi với Đức Chúa Trời, và ông có thêm con trai con gái.
23Hê-nóc sống được 365 năm,
24ông đồng đi với Đức Chúa Trời, tận hưởng liên hệ gần gũi với Ngài. Một ngày kia thình lình ông biến mất, vì Đức Chúa Trời đem ông đi.
25Khi Mê-tu-sê-la 187 tuổi, ông sinh Lê-méc.
26Sau khi sinh Lê-méc, Mê-tu-sê-la còn sống thêm 782 năm và sinh con trai con gái.
27Vậy, Mê-tu-sê-la thọ 969 tuổi.
28Khi Lê-méc 182 tuổi, ông sinh một con trai.
29Ông đặt tên con là Nô-ê, và nói: “Nó sẽ an ủi chúng ta lúc lao động và nhọc nhằn, vì đất đã bị Chúa Hằng Hữu nguyền rủa, bắt tay ta phải làm.”
30Sau khi sinh Nô-ê, Lê-méc còn sống thêm 595 năm và sinh con trai con gái.
31Vậy, Lê-méc thọ 777 tuổi.
32Nô-ê được 500 tuổi, ông có ba con trai: Sem, Cham, và Gia-phết.