Aa
宜以布施為務
1爾以糧散於水、日久必有所得、
2當分予七人、或八人、或作當分為七或八因爾不知日後在地將有何災、
3雲若密布、必降雨於地、樹倒或南或北、樹倒之處、必永在彼、
4俟風息者必不播種、望雲散者必不刈穫、
天主作為人不能知
5風或作生氣之路、爾所不知、婦有孕、骨骸如何成於胎、婦有孕骨骸如何成於胎或作胎在腹中如何成形爾所不知、如此、天主創造萬物、創造萬物或作成就萬事其經綸爾亦所不知、
務時毋懈
6朝當播種、夕勿停止爾手、因爾不知萌芽者、或此或彼、或二者俱美、
7光明實美、目睹日光、甚為可悅、
8人享遐齡、悉當喜樂、當思幽暗之日甚多、凡將來之事、皆屬於虛、○
幼時宜知凡事為天主所鞫
9少者乎、爾幼時可欣喜、爾在幼年心可歡悅、行爾心所欲行之道、視爾目所欲視者、惟當知天主、必為此一切審鞫爾、
10故當心除憂忿、身離惡事、惡事或作有損之事因幼年速逝如晨、皆屬於虛、因幼年速逝如晨皆屬於虛或作因幼年髮黑之時皆屬於虛