Aa
論施濟
1投爾糧於水面、歷多日必得之、
2分給於七人八人、以爾不知將有何災降於地也、
3雲充以雨、則注於地、樹向南或向北而倒、終在所倒之處、
4占風者不播種、瞻雲者不刈穫、
5風之由來、孕婦之胎、其骨如何而長、爾既不知、則成萬事之上帝、其所經營、爾亦不知也、
6朝宜播爾種、夕勿罷爾手、緣爾不知彼此孰茂、或二者俱佳、
7光誠美矣、目睹日華、甚可悅焉、
8人享遐齡、皆宜喜樂、惟當念及幽暗之日必多、將來之事、悉屬虛空、○
幼時當知上帝必鞫諸事
9維爾少者、幼時其欣喜、中心懽忭、行爾心所欲、視爾目所悅、惟當知上帝必為此諸事鞫爾、
10故當心屏憂愁、身去邪惡、因稚齒與英年、悉屬虛空、