Aa
摩西述主威
1事上帝之人摩西、其未沒時為以色列族祝嘏、
2曰、耶和華至自西乃、顯自西耳、光自巴蘭、偕萬聖而來、由其右手火出為法。
3其眷愛斯民、庇佑厥聖、民坐其前、以領訓誨。
4摩西所賜之律法、為雅各會眾之恆業。
5耶書崙有王焉。以色列民之族長、咸集就之。
為十二支派祝福
6流便恆存不沒、人數弗減。
7其論猶大則曰、猶大既籲呼、願耶和華垂聽、使歸故族、賜以能力、而無不足、使其攻敵、而為輔翼。
8其論利未則曰、願敬虔者得爾烏陵土明、33:8烏陵土明譯即輝光無玷昔在馬撒、爾嘗試之、在米利巴水、爾嘗爭之、
9彼告父母曰、我未見之、不識兄弟、不顧子女、乃從爾命、而守爾約。
10彼以爾典章、示雅各後裔、以爾律法、誨以色列族、彼將炷香於爾前、燔祭於爾壇。
11耶和華加厥貨財、其所為者悅納之、擊敵之腰使不復起。
12其論便雅憫則曰、彼為耶和華所眷愛、當安居焉、至高者恆庇護之、彼必攝於二山之間。
13其論約瑟則曰、願耶和華錫嘏於其地、以天上之甘露、地下之名泉、
14日所產之珍奇、月所生之寶物、
15恆山之嘉品、古嶽之寶器、
16地與土產之寶、俱錫於彼。昔約瑟遠兄弟而去、願居於棘中者降福於其首。
17其榮如牛之首生、其角如兕角、以將抵觸異邦、至於地極、所謂以法蓮之萬人、馬拿西之千人、即此。
18其論西布倫則曰、西布倫出於外、以薩迦居於幕、俱可欣喜懽忭、
19既享海所出之豐盛、沙所藏之貨財、則延民陟山、在彼獻祭為義。
20其論伽得則曰、恢廓迦得者、當頌其名、伽得伏如牝獅、斷傷肩首。
21伽得先獲其業、在彼為牧、安居厥所、惟往於民前、代耶和華行義、為以色列伸冤。
22其論則曰、若稚獅、踴躍於巴山
23其論納大利則曰、納大利享福有餘、蒙耶和華錫嘏、得海濱以南為業。
24其論亞設則曰、亞設有子獲福、為兄弟悅納、將染足於油、
25其楗乃銅鐵所為、畢生逸豫。
言以色列之美福
26 耶書崙之上帝、無能比儗、赫奕於天、乘雲而降、以輔翼爾。
27永生之上帝為爾逋逃之藪、扶持爾眾、手恆不疲、驅敵於爾前、使殲滅之、
28以色列族獨居而綏安、雅各後裔所居之處、天降甘露、土產穀與酒。
29以色列族有福祉、誰能頡頏、蒙耶和華拯救、彼可儗干、以範衛爾、亦可儗戈、使爾得勝、敵必諂媚於爾前、爾將履其崇邱。