Aa
大衛為猶大及以色列王
1 以色列支派咸至希伯崙、見大衛曰、我乃爾之骨肉、
2掃羅為我王時、爾率以色列人出入、耶和華謂爾曰、爾必為我民以色列之牧、而作其君、
3以色列長老、咸至希伯崙見王、大衛王在希伯崙、於耶和華前與之立約、遂膏大衛以色列王、
4大衛即位時、年三十、在位四十年、
5希伯崙猶大王、歷七年有六月、在耶路撒冷以色列猶大王、歷三十三年、○
攻取錫安保障
6王及從者往耶路撒冷、攻斯土之耶布斯人、耶布斯人謂大衛曰、爾必不得入此、瞽者跛者必逐爾、意謂大衛不能入也、
7大衛錫安之保障、即大衛城、
8當日大衛曰、擊耶布斯人者、其至水溝、擊大衛中心所惡之跛者瞽者、故成諺曰、有彼瞽者跛者、人不能入其室、
9大衛居其保障、名之曰大衛城、在米羅之內、四周築垣、
10大衛日漸昌大、萬軍之上帝耶和華偕之、○
11推羅希蘭遣使見大衛、攜香柏及木工石工而至、為大衛建宮室、
12大衛乃知耶和華立之為以色列王、且為其民以色列振興其國、○
13大衛至自希伯崙、在耶路撒冷又娶后妃、誕生子女、
14耶路撒冷所生者、其名如左、沙母亞朔罷拿單所羅門
15益轄以利書亞尼斐雅非亞
16以利沙瑪以利雅大以利法列、○
戰敗非利士人
17 非利士人聞大衛受膏為以色列王、咸至而索之、大衛聞之、乃入保障、
18非利士人既至、布於利乏音谷、
19大衛詢於耶和華曰、我往攻非利士人可否、爾付之於我手乎、耶和華曰、往哉、我必付之於爾手、
20大衛遂至巴力毘拉心、擊之於彼、則曰、耶和華破敵於我前、如水之衝流然、故其名地曰巴力毘拉心
21敵遺其偶像、大衛與從者取之、○
22非利士人復至、布於利乏音谷、
23大衛詢於耶和華、耶和華曰、毋往迎之、宜遶其後、於桑林相對之所攻之、
24聞桑杪有步履之聲、則急往、蓋耶和華先爾而行、擊非利士軍旅、
25大衛遵耶和華命、擊非利士人、自迦巴基色