Aa
約押圍喇巴時大闢於耶路撒冷玷拔示巴
1歲聿云暮、列王出戰之時、大闢特遣約押、與其臣僕、及以色列族眾、使滅亞捫族、環攻喇巴大闢駐於耶路撒冷
2日昃、大闢自床起、陟宮巔而遨遊、見婦沐浴、色殊艶麗。
3乃遣人問婦為誰。或曰、以連之女、拔示巴、適烏利亞為妻。
4大闢遣使取之、既至與之偕寢、婦蒙不潔、自濯其身而歸。
5旋即懷妊、遣人告大闢曰、我已懷妊。
大闢召拔示巴夫來婉言勸之歸以掩其事烏利亞弗敢歸
6 大闢遣使詣約押所、曰、使烏利亞至此、約押遵命。
7烏利亞既至、大闢問曰、約押無恙耶、民亦無恙耶、戰事若何。
8旋使烏利亞歸家濯足、烏利亞出王宮、王賜肴饌、以隨其後。
9烏利亞寢於宮門、與王之臣僕偕、不返私第。
10或告大闢烏利亞未歸其第、大闢烏利亞曰、爾自遄征而至、曷不歸第。
11烏利亞曰、法匱及以色列猶大二族、俱居於幕、我主約押、及我主之僕從在野、建營而居處、我豈可歸第飲食、與妻偕寢乎。我指王以誓、亦指爾生命以誓、我必不行此。
12大闢烏利亞曰、今日宿此、明日我遣爾往。烏利亞耶路撒冷、至於明晨、
13大闢召之於其前、賜以飲食、使之醉飽、至夕烏利亞出、寢於床、與主之臣僕偕、不歸其室。
大闢命烏利亞寄諭於約押密令致之死
14詰朝大闢致書約押、付於烏利亞手。
15書曰、戰事孔亟之時、使烏利亞列於前茅、命眾悉退、留彼獨在、被擊而死。
16約押攻城、知敵勁旅之所在、而使烏利亞與戰、
17邑眾悉出以戰約押大闢臣僕殞沒者數人、烏利亞亦死。
約押遣人以烏利亞亡之事報大闢
18 約押遣人、以戰事告大闢
19囑使者曰、汝以戰事告王、既畢其言、
20如王怒曰、戰鬥之際、何逼近城垣、豈不知敵將自城射我乎。
21耶魯庇設亞庇米力、戰於提拜士、誰擊之死、非婦自墻擲磨石之上層、中之而喪亡乎。汝既知此、何近於城。則對曰、王之臣僕烏利亞亦死。
22使者至、以約押言告大闢
23使者曰、敵勝於我、出野與我相角、我復追襲、逼近邑門、
24矢人自城上射爾臣僕、數人殞亡、王之臣僕烏利亞亦死。
25大闢謂使者曰、汝必告約押曰、勿以此為憂、亡於刃者、或彼或此、爾當攻城、愈奮其力、期以必陷、爾以是言勵其銳志。
大闢娶拔示巴
26 烏利亞妻、聞夫已亡、為之哀泣、
27哀既止、大闢遣人、召之入宮、為妻生子、然大闢所為、耶和華不悅。