Aa
保羅一心傳道
1我儕既蒙主恩、而受此職、故心不怯、
2棄隱慝可恥之事、不行詭詐、不混天主之道、惟表彰真理、使人之心、在天主前、以我為是、
3若我之福音不明、惟為沈淪者不明、
4此世之主此世之主即魔迷惑此等不信者之心、基督榮耀福音之光不照之、基督乃天主之像、
5我所宣者非己、乃主基督耶穌也、我因耶穌為爾僕、
6昔天主命光由暗而照、今照於我心、以光照人、使其知天主之榮、即在基督面所顯者也、
雖多受患難猶不灰心
7但我有此寶藏於土器、使人知此莫大之能、非由我、乃由天主也、
8我諸事諸事或作隨在遇患難而不窮迫、遇顛沛而不失望、
9遇窘逐而不見棄、被傾仆而不致亡、
10我身常冒死如主耶穌、原文作我身常負主耶穌之死使耶穌之生亦顯在我身、
11我生常為耶穌冒死、使耶穌之生、顯於我將死之身、
12是則死之力顯於我、生之力顯於爾、
13經載云、我因信故言、我既有此信心、亦因信而言、
14蓋知使耶穌復活之天主、亦藉藉或作偕耶穌使我復活、且使我與爾同立、
15萬事皆為爾曹、使眾因受多恩、亦多感謝、歸榮於天主、
因而教會獲益保羅得享永榮
16故我不怯、外體雖壞、內心日新、
17今我所受暫而且微之苦、為我備至大無比之永榮、
18我所務者、非可見之事、乃不可見之事、蓋可見者暫、不可見者永也、