Aa
保羅所望在天永遠之居所
1我知此我屬地之幕屋既壞、則有天主所造、非人手所造之屋、永遠在天、
2我處此而歎息、甚慕得我由天之屋、若衣之被身、
3既得此衣、則不致於裸、
4我在此幕、勞而歎息、非欲離之、若脫衣然、乃欲得彼屋、若衣衣然、致死見滅於永生、
5成全我以得此福者、即天主、又以聖神賜我為質、
為此奮力欲得主永悅
6故我心毅然、且知己居於身、則離於主、
7我非憑目睹、惟憑信而行、
8是以心安、願離身而與主偕、
9因此、無論居於身、離於身、惟務得主悅納、
10蓋我眾皆必立於基督臺前、使各人循己身所為、或善或惡而受報、
11我既知主可畏、則勸勉人、惟我顯明於主前、亦望顯明於爾心、
12我非復自薦與爾、惟使爾因我有可誇、可答彼憑外貌不憑內心而誇者、
13我若狂、乃為天主、我若拘謹、乃為爾曹、
凡事以愛耶穌為本
14基督之愛勉勵我、因我思一人既代眾死、則眾皆死、
15彼代眾死、則生者勿為己而生、必為代其死而復生者生也、
信耶穌者乃新人
16故此後我不以外貌認人、雖曾以外貌認基督、今後不復如此認之、
17是故人在基督、則為新造之人、舊事已逝、一切更新、
傳教者代耶穌勸人與天主復和
18萬事皆由天主而有、藉耶穌基督使我儕與己復和、且以勸人與天主復和之職授我、
19蓋天主在基督內、使世與己復和、不以其罪愆歸之、且以復和之道託我儕、
20是以我為基督之使、如天主藉我而勸爾、我代基督、求爾與天主復和、
21天主使彼無罪者、為我儕成為罪、使我儕因彼成為天主之義、或作天主使彼無罪者為我儕視為有罪致我儕賴彼而得天主之義