Aa
保羅不需薦書門徒即其薦書
1我豈復自薦乎、我豈如他人需人之薦書與爾、或需爾之薦書與人乎、
2爾曹即我書、書於我心、為眾所知所讀者、
3爾明為基督之書、為我所作、非書以墨、乃書以永生天主之神、非鐫於石版、乃鐫於心之肉版、
4此乃我賴基督在天主前所深信者、
5非謂我儕恃己能由己而思何事、我之能由天主也、
6天主使我能為新約之役、非循儀文、乃循聖神、蓋儀文致死、聖神致生、
以傳律法與傳福音者相較
7摩西之面有榮、其榮雖暫而將廢、以色列人不能注目觀之、致死之儀文、鐫於石版者、其役尚有此榮、
8況聖神之役、其榮不更大乎、
9若定罪之役有榮、則稱義之役更榮、
10昔之所謂榮者、今緣此更大之榮、不足為榮、
11若將廢者有榮、則永存者更有榮、○
傳福音愈於傳律法
12我儕既有如是之望、故毅然而言、
13非如摩西以帕蒙面、使以色列人不得觀及將廢者之終、
14其心愚頑、至於今日、讀舊約時、其帕尚存未除、此帕惟賴基督可除、
15至於今日、彼讀摩西之書、有帕蒙心、
16迨其歸主、帕即除矣、
17所言之神、主也、主之神所在、人得自由、
18我眾面不蒙帕、如由鏡得觀主榮、亦必化為此像、由榮而愈榮、即由主之神而化也、