Aa
返約匱獻補過祭
1耶和華匱在非利士人之地、凡歷七月、
2非利士人招其祭司卜師曰、耶和華匱、何以處之、當用何物遣歸故土、請以示我、
3曰、如欲遣以色列上帝之匱、勿使徒去、必獻補過之祭、乃可得醫、且知其手不離於爾之故、
4曰、補過之祭、當獻何物、曰、金製之痔五、金製之鼠五、循非利士牧伯之數、蓋爾曹及牧伯、俱罹一災、
5當作痔形、及害爾田之鼠形、且尊榮以色列之上帝、庶彼輕加其手於爾、及爾神、與爾地、
6何剛愎乃心、如埃及人與法老之剛愎乎、上帝行奇事於其間、彼豈非釋其民、使之往乎、
7今當備新車一、未嘗負軛、方字之牝牛二、繫牛於車、牽犢離之而歸、
8以耶和華匱、載之於車、以汝所獻金器、為補過之祭者、藏於櫝中、置之匱旁、遣之而去、
9觀其匱若由其境之道而行、至伯示麥、則知加重禍於我者、乃耶和華、不然、則知擊我者非其手、乃我偶遇之、
10其人如言而行、取方字之牝牛二、繫之於車、禁其犢於家、
11以耶和華匱、及藏金鼠金痔之形之櫝、咸載於車、
12牛徑往伯示麥道、行於通衢、且行且鳴、不偏於左、不偏於右、非利士牧伯隨之、至伯示麥界、
13伯示麥人在谷刈麥、舉目見匱、則悅、
14車至伯示麥約書亞田而止、田有巨石、遂劈車為柴、獻其牛於耶和華為燔祭、
15利未人取耶和華匱、與藏金器之櫝而下、置於巨石、是日伯示麥人、獻燔祭及他祭於耶和華、
16非利士五牧伯見此、即日反以革倫
17非利士人所獻金痔於耶和華、為補過之祭者、其數如左、亞實突一、迦薩一、亞實基倫一、迦特一、以革倫一、
18亦獻金鼠、循非利士五牧伯所屬之邑、與其鄉里、爰及巨石、即置耶和華匱之石、此石在伯示麥約書亞田間、至今猶存、
19伯示麥人窺耶和華匱、耶和華擊之、死者七十、其人計有五萬、民因耶和華大行殺戮而悲、
20伯示麥人曰、此維聖之上帝耶和華、孰能立於其前、彼離我、當何往、
21遂遣人告基列耶琳居民曰、非利士人返耶和華匱、爾曹其下舁至爾所、