Aa
約匱於非利士地歷七月非利士人互議如何送歸故土
1主之匱在非利士人地、歷七月、
2非利士人招集祭司與卜士、謂之曰、我當為耶和華之匱如何以行、示我當用何法、遣歸故土、
3曰、如欲遣歸以色列天主之匱、不可使之徒去、當獻贖愆祭、乃得痊愈、而其降災不離爾之故、亦由是可知、
4曰、欲獻贖愆祭、當以何物、曰、當以金痔五、金鼠五、循非利士諸伯之數、蓋爾曹與爾諸伯所受之災惟一、
5當作爾之痔形、及害爾土田之鼠形、恭獻於恭獻於或作尊以色列之天主、庶可除所降之災、離爾曹與爾之神及爾之地、
6何剛愎爾心、如伊及人與法老剛愎其心耶、伊及人不釋以色列人去、迨彼即天主在其間行奇跡降災、始釋之去、爾豈不知乎、
7今當造新車一乘、取方字之牝牛二、未曾服軛者、繫牛於車、牽犢以歸、
8將耶和華之匱載於車、以所獻贖愆祭之金物藏於匣、置於匱旁、俱遣之去、
9爾當試觀、如車直往其境、向伯示麥而上、降此大災於我者乃彼也、否則可知災非彼降於我、原文作擊我者非彼之手乃我偶然遇之、
載約匱及禮物於新車送至伯示麥
10 非利士人如言而行、取方字之牝牛二、繫之於車、禁犢於室、
11以主之匱、與盛金鼠及痔形之匣、悉載於車、
12牛由一道直往伯示麥、且行且鳴、不偏於左、不偏於右、非利士人之諸伯隨於後、直至伯示麥界、
13伯示麥人適在谷中在谷中或作在平原刈麥、舉目而觀、見匱則喜、
14車至伯示麥約書亞田而止、在彼有巨石、人析其車為柴、以二牛獻於主為火焚祭、
15利未人取主之匱與藏金物物原文作器之匣、自車而下、置於巨石、當日伯示麥人獻火焚祭及平安祭於主、
16非利士人之五伯見之、遂於是日歸以革倫
17非利士人獻金痔於主、為贖愆之祭者、其數如左、一為亞實突、一為迦薩、一為亞實基倫、一為迦特、一為以革倫
18金鼠循非利士人諸邑之數、即屬其五伯者、自保障之邑以及鄉里、直至亞比勒巨石、此石即置主匱之石、在伯示麥約書亞田間、至今尚存、
伯示麥人有擅觀約匱而死亡者
19 伯示麥人窺主之匱、主擊其民五萬有七十人、或作主擊其民七十人有五萬人在彼因主大戮於民中、民則哀哭、
20伯示麥人曰、主天主至聖、誰能立於其前、匱離我儕當往誰之所乎、
遂遣人告基列耶琳民請約匱至彼
21遂遣人往告基列耶琳居民曰、非利士人已攜主之匱至此、爾曹盍下、攜之以上爾所、