Aa
耶穌即永生之道顯現於人間信者與父與子有同心
1維生之道、太初而有、我儕所聞所見、所瞻視而手捫者、
2此生顯著、我儕曾見之而為證、且以語爾、即永生也、乃原偕父而顯著於我儕者、
3夫我以所見所聞者語爾、使爾心交於我儕、我儕亦心交於父、及其子耶穌基督、
4我書此、俾我儕喜樂充盈、○
行事務須光明
5夫上帝乃光、無少暗昧、此我聞於彼、而報於爾之示諭也、
6若言心交於彼、而行於暗昧、則誑而不循真理、
7若行於光、猶彼在光、則互有心交、而其子耶穌之血、潔我諸罪矣、
必蒙主血洗滌諸罪自謂無罪者欺心認罪者蒙恩
8若言無罪則自欺、而真理不在我衷、
9若承我罪、彼乃信義、必赦我罪、潔我諸不義矣、
10若言我未干罪、則以彼為誑、其道不在我衷矣、