Aa
定地儲材以備為主建殿
1 大衛曰、此主天主之殿、此以色列人獻火焚祭之祭臺、或作主天主之殿以色列人獻火焚祭之祭臺俱當在此
2大衛命招集居以色列地之異邦人、選派石工鑿石、以建天主之殿、
3大衛備鐵甚多、供門扇之釘及鈎條之用、又備銅甚多、不能權其輕重、
4亦備柏香木無算、蓋西頓人及推羅人多運柏香木、至大衛所、
5大衛曰、我子所羅門尚幼弱、為主所將建之殿、必高大莊嚴、使聲名傳揚萬國、我當為之預備、於是大衛未死之先、廣備材物、
大衛以主所許者示其子所羅門又囑之建殿
6 大衛召子所羅門、囑之為主以色列之天主建殿、
7謂之曰、我子、我意欲為主我天主之名建殿、
8惟主諭我曰、爾流血甚多、屢有大戰、不可為我名建殿、因爾於我前、多流血於地、
9爾將生子、彼喜平康、我亦使之得平康、不為四周之敵所擾、其名將稱所羅門所羅門譯即平康之義彼在世之日、我必使以色列人平安康泰、
10彼將為我名建殿、彼必為我子、我為其父、彼為以色列王、我必鞏固其國、至於永遠云、
11我子歟、願主祐爾、使爾亨通、為主爾之天主建殿、循主指爾所言、
12願主賦爾聰明智慧、使爾治以色列、謹守主爾天主之律法、
13爾若謹守遵行主藉摩西以色列人之律例法度、則爾必亨通、但當強爾心、壯爾志、或作但當奮勇勉力勿畏葸、勿恐懼、
14我為主之殿、於艱難中備金十萬他連得、銀一百萬他連得、銅鐵甚多、不能權其輕重、亦備木石、爾猶可增之、
15爾有匠役甚多、石工、木工、及凡工作技巧者、
16金銀銅鐵無數、爾可興作、願主祐爾、
以色列諸牧伯助所羅門
17 大衛以色列諸牧伯助子所羅門、曰、
18主爾之天主祐爾、賜爾四周平康、以斯地之居民付我手、而使斯地歸主與主之民、
19故當定爾心意、尋求主爾之天主、起而建主爾天主之聖殿、以主之約匱及天主之聖器、攜入為主名將建之殿中、