Aa
大闢遣使弔哈嫩喪父哈嫩辱之
1嗣後亞捫族之王拿轄薨、其子哈嫩繼位。
2大闢曰、昔拿轄善待我、我必善待其子、乃遣臣僕、唁其喪父、大闢臣僕詣亞捫族之地、見哈嫩而唁之。
3亞捫族諸伯告哈嫩曰、爾謂大闢唁爾父喪、其意豈在尊崇乎。蓋遣其臣、詳察我地、使我敗亡耳。
4於是哈嫩大闢臣僕、薙其鬚、中斷其衣、露其下體、然後縱之使去。
5使者深以為恥、或告大闢、何以處之、大闢遣人諭之曰、且居耶利哥、鬚長而後歸。
亞捫人募亞蘭卒出戰大闢約押亞庇篩敗之
6 哈嫩、及亞捫族、知大闢憾己、如惡惡臭、遣人賚金一百五十萬、至米所波大米亞蘭馬迦、及鎖巴、借車騎、
7得車三萬二千、及馬迦王、與其民、俱至米底巴而建營。亞捫族出邑、咸集助戰。
8大闢聞此、即遣約押、與眾武士出迎。
9亞捫族陳列行伍、在邑門前、助戰之王、列陳於野。
10約押見敵前後列陳以攻、則簡以色列族精銳之卒、陳列行伍、攻擊亞蘭人。
11以餘軍付弟亞庇篩、使陳列行伍、攻亞捫族、曰、
12亞蘭人強於我、爾必助我、如亞捫族強於爾、我必助爾。
13宜強乃志、為我民及為我上帝之眾邑戰、願耶和華任意以行。
14約押率軍前行、攻亞蘭人、使其敗北。
15亞捫族見亞蘭人潰而奔、則亦逃遁、避亞庇篩入於邑中。約押遂歸耶路撒冷
亞蘭人招河外軍復與大闢戰大闢敗之斬其將說把
16 亞蘭人見敗於以色列族、則遣人招河外之亞蘭人、為哈大底泄軍長說把所率。
17或告大闢、遂集以色列族眾、濟約但、陳列行伍、攻擊亞蘭人、亞蘭人與之戰、
18以色列族所敗、大闢亞蘭人乘車者七千、徒行者四萬、殛其軍長說把
19昔從哈大底泄者、見其為以色列族所敗、遂與大闢修好、供其役事、嗣後亞蘭人不敢助亞捫族。