Aa
約押攻取拉巴
1歲初、列王出戰時、約押率軍毀亞捫族地、往圍拉巴大衛居於耶路撒冷約押拉巴墮之、
2大衛奪其王首之冕、權其金一他連得、飾以寶石、置於大衛首、又自邑中、攜出貨財甚多、
3且出其邑民、使之服役於鋸、及鐵耙與斧、大衛亞捫族諸邑、皆若是、大衛率民眾歸耶路撒冷、○
三敗非利士人
4厥後、與非利士人戰於基色戶沙西比該、殺利乏細派、敵遂降服、
5又與非利士人戰、睚珥伊勒哈難、殺迦特歌利亞拉哈米、其槍之柯、大如織器之梁、
6又戰於迦特、有利乏裔一人、軀幹修偉、手足各有六指、共二十有四、
7其人侮以色列族時、大衛示米亞約拿單殺之、
8此皆利乏裔、生於迦特、死於大衛、及其臣僕之手、