Aa
1厥後、我觀四天使、立地四極、掌四風、使勿吹陸地、若海若樹、
以色列各支受印者之數
2又觀一天使、至自暘谷、執永生上帝印、以四天使將毀傷陸地若海、故大聲語之曰、
3陸地若海若樹、勿毀傷、上帝僕眾、俟我以印誌其顙、
4我聞受印者、其印數約十四萬四千人、皆屬以色列支派、
5猶大支派、印一萬二千人、流便支派、印一萬二千人、伽得支派、印一萬二千人、
6亞設支派、印一萬二千人、納大利支派、印一萬二千人、馬拿西支派、印一萬二千人、
7西面支派、印一萬二千人、利未支派、印一萬二千人、以薩伽支派、印一萬二千人、
8西布倫支派、印一萬二千人、約瑟支派、印一萬二千人、便雅憫支派、印一萬二千人、
見無數大眾由萬國來立寶座前
9自後我觀群眾、不可勝數、由列國民、及諸族姓至、立於位及羔前、衣白衣、執棗枝、
10大聲呼曰、我之得救、實賴居位之上帝暨羔、
11位左右靈物諸老在焉、天使環繞之、俯伏位前、崇拜上帝云、
12我之上帝宜有其祉、有其榮、有其智、有其頌、有其尊、有其權、有其能、永世靡暨、此誠所願也、
其衣悉滌於羔羊血中
13一老問我曰、衣白衣者為誰、適從何來、
14對曰、吾子自知之、曰、彼脫大難、賴羔流血、曾滌厥衣、至於潔白、
15故在上帝前、及位前、晝夜事之、居位之主處其中、
16彼不復饑渴、日不得而曝、火不得而爇、
17位前之羔牧之、導至活水之源、彼昔出涕、上帝拭之、