Aa
啟六緘後所見
1厥後吾見四天神立於大地之四極、掌握大地之四風、使勿得吹拂陸、海、森林。
2又見一天神興於東天、執永生天主之印、大聲告彼手握降災海陸大柄之四天神曰
3「毋傷陸、海、森林、俟吾印誌天主眾僕之顙。」
4義塞各支子孫之受印誌者、其總數為十四萬四千人、計開:
5猶太支者、一萬二千名;
路本支者、一萬二千名;
加德支者、一萬二千名;
6亞塞爾支者、一萬二千名;
挪夫達利支者、一萬二千名;
瑪納瑟支者、一萬二千名;
西默翁支者、一萬二千名;
7理味支者一萬二千名;
意撒加爾支者、一萬二千名;
8匝布隆支者、一萬二千名;
若瑟支者、一萬二千名;
伯雅明支者、一萬二千名。
9未幾、望見不可勝數之群眾、係來自各種、各族、遐荒、重譯者;一律身着白袍、手持鳳尾棕枝、肅立寶座與羔羊前、
10眾口同聲而呼曰:「我之得救、實賴位於寶座者及羔羊之洪恩。」
11眾天神環繞寶座及諸老四靈物而立者、至是悉皆俯伏座前、頂禮天主曰:
12「願我天主受享一切頌讚、一切光榮、一切妙慧、一切稱謝、一切尊貴、一切權能、永世靡暨、心焉祝之!」
13時一老者詢予曰:「彼身着白袍者誰?何自而來也?」
14予應之曰:「公自知之。」渠乃語予曰:若輩來自憂患中、備嘗艱辛、曾藉羔羊之血、自濯其袍、所服皜皜乎不可尚已;7:14 馬竇福音第二十四章第二十一節。
15故得奉事天主於寶座之前、朝朝暮暮、不離聖殿;位於寶座者且將庇之於閟帷之下焉。
16若輩不復饑渴、日不得而曝之、火不得而爇之;7:16 見先知意灑雅書第二十五章第八節、及第四十九章第十節。
17蓋座前羔羊將親為之牧、導之引之、以至活水之源;而天主且將親拭其目中之淚也。