Aa
福音
1吾又舉目而望、倏見羔羊立於西溫山上;一十四萬四千人與偕額上皆書有羔羊與厥父之名。14:1 見本書第七章第四節。
2又聞一音發自天上、如浪濤之澎湃、又如雷霆之震轟;吾所聞之音又似樂人齊集、琴瑟並奏、濟濟一堂、
3合唱新歌一曲於寶座及四靈物諸老之前。此歌除贖自塵世之十四萬四千人外、無能識之者;
4若輩平生未曾沾染女色、皆屬純粹之童身、故得追隨羔羊、須臾不離、贖自人間、而於天主及羔羊充先薦之菓、
5且平生不作誑語、實無玷之碧玉也。
6又睹一天神飛翔中天、以永久之福音傳佈天下、使萬邦、兆民、遐荒、重譯、莫不聞音。
7彼大聲而言曰:「咸懷寅畏歸榮天主、審判之時已屆;盍翕然歸順天地淵海之造化主歟。」
8又一天神隨其後而言曰:「盛極一時之巴比倫14:8 巴比倫羅馬也。素以荒淫之酒鴆毒天下萬國者、已見傾覆、」
9更有一天神隨其後、大聲而言曰:「如有拜獸及獸像、而受印誌於額或手者。
10將飲天主罰杯中之真霹靂酒;且將於聖天神及羔羊之前受火與硫璜之苦刑;14:10 見先知葉肋未亞書第二十五章第十五節。
11煎燒之煙、蓬蓬上升、曠世不休。哀哉拜獸及其像、而受其名之印誌者、日夜遑遑、不得寧息。」
12諸聖之恆忍、於斯乎存。諸聖無他、即恪守天主之誡命、與夫耶穌之信條者是。
13又聞一音發自天上曰:『書之:此後庇主之蔭而死者、洵為有福。聖神曰:「誠哉、若輩必得釋其勞苦、而永享安寧;以若輩平生功德常隨其身。」』
14既又望見一朵白雲、坐其上者彷彿人子、頭戴金冕、手執利鐮。
15又一天神自殿中出、大聲而呼駕雲者曰:「操鐮而刈;蓋收獲之時已至、地上之百穀皆熟。」
16駕雲者乃運其鐮於地上、以登百穀。
17又一天神來自天上之聖殿、亦秉一利鉤。
18更有一掌火之天神、來自祭壇、大聲招呼秉利鉤者曰:「操爾利鉤、以芟去地上之葡萄、其菓熟矣。」
19天神乃運其刈鉤於地上、芟而投之於天主盛怒之大榨中、
20榨之於郊外、血自榨中出、高至馬勒、遠達六百里。