Aa
大衛所作之詩使伶長歌之○
主使王得勝選民因之感謝主
1主歟、王因主之大能而歡欣、因主之救恩不勝喜樂、
2彼心中所願者、主悉賞賜、口中所求者、主無不應允、細拉、
3主迎迓之賜以厚福、將精金之冠戴於其首、
4彼向主乞求生命、主賜以永壽無疆、
5主拯救之、使其尊貴增加、又將榮耀威嚴加於其身、
深信主必賜王大福為之勝敵
6主藉之賜福於人、至於永遠、使其在主前歡欣喜樂、
7王仰賴主、倚賴至上主之恩惠、不至動搖、
8爾之一切仇敵、為爾手所擒、憾爾之人、被爾右手所獲、
9爾發忿時、必使之如在火爐、主震怒而毀滅之、皆被火焚燒、
10爾從世上滅其子孫、從人間絕其後裔、
11彼眾欲加害於爾、曾設奸計、卻不能成、
12爾必向其面曳絃射箭、使其轉身遁逃、
求主顯威使民樂於稱讚
13願主施展大能、顯為至上、我儕必讚揚歌頌主之威權、