Aa

Thi Thiên 128

Kính Thờ Chúa Được Phước
(Bài ca lên Đền Thờ)
1Phước cho người kính sợ Chúa Hằng Hữu—
và vâng giữ đường lối Ngài.
2Họ sẽ hưởng kết quả công lao mình.
Được hạnh phúc, an lành biết bao!
3Vợ đảm đang vui việc gia thất,
như giàn nho tươi ngọt trong vườn.
Bên bàn ăn con cái quây quần,
vươn sức sống như chồi ô-liu, xanh mướt.
4Người nào kính sợ Chúa Hằng Hữu,
hẳn được phước dồi dào như thế.

5Nguyện từ Si-ôn, Chúa Hằng Hữu tiếp tục ban phước.
Trọn đời ngươi thấy ân lành từ Giê-ru-sa-lem.
6Nguyện ngươi sẽ thấy cháu chắt mình.
Nguyện cầu bình an cho Giê-ru-sa-lem!